1. Cenik davčnega svetovanja

Oblikovanje cene davčnega svetovanja se izvede na naslednji način:

1. Pridobitev izhodiščnih informacij od (potencialnega) naročnika storitve o vprašanju in/ali problemu, ki ga je potrebno rešiti, pri čimer se upošteva:

a. obseg (dejansko vrednost) davčne obveznosti in njen vpliv (pomembnost) na višino celotnih odhodkov (prihodkov) in na denarni tok (prilive in odlive), ki ga povzroča,

b. tveganje zagrožene kazni v primeru nepravilno obračunane davčne obveznosti,

c. prisotnost ustreznih pojasnil ter tolmačenj s strani FURSa,

d. obseg predpisov in/ali področij, ki jih je potrebno upoštevati za pravilno obračunavanje in plačevanje davka,

2. Po ovrednotenju davčne situacije na osnovi pridobljenih informacij iz točke 1., naš davčni svetovalec oceni ali gre za:

a. manj zahtevna vprašanja (svetovanje), kjer stranka dobi odgovor in/ali pojasnilo za sprejem manj zahtevnih odločitev o posamičnem primeru – pojasnila so lahko ustna ali v kratkih pisnih odgovorih. Cena: 50 € do 100 €

b. srednje zahtevno davčno svetovanje: poda(ja)jo se pisna pojasnila, na osnovi poznane prakse na področju, ki je predmet svetovalne storitve, da bi se opravile dileme in dvomi o (ne)pravilnosti trenutnega ravnanja davčnega zavezanca. Področje, ki ga pokriva davčni nasvet je relativno ozko, tveganja izražena v točki 1.a in 1.b pa srednje velika. Cena: 100 € do 300 €.

c. kompleksno in/ali nadpovprečno zahtevno davčno svetovanje, ki lahko obsega svetovanje za (spisek ni dokončen in lahko zajema še druga zahtevna področja):

   • optimalno davčno načrtovanje in rešitve,
   • preventivne davčne preglede,
   • zastopanje in svetovanje v davčnih inšpekcijskih postopkih in še,
   • posebna vprašanja:
     • svetovanje v tujem jeziku,
     • obravnava sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja,
     • obravnava transfernih cen,
     • druga zahtevna davčna področja.

Cena: 300 € do 1000 € ( več kot 1000 € pa po dogovoru – v primerih večmesečnega  izvajanja določene naloge)

V skladu z dogovorom naročnika storitve,  je možno storitev ovrednotiti tudi glede na število opravljenih ur, katerih cena je trenutno prevladujoča na trgu. O posebnih ugodnostih se je možno dogovarjati glede na potek in predvideni zaključek davčnega svetovanja.

2. Cenik storitev poslovnega svetovanja

Oblikovanje cene poslovnega svetovanja se izvede na naslednji način:

1. pridobitev izhodiščnih informacij od naročnika storitve o vprašanju in/ali problemu, ki ga je potrebno rešiti, pri čimer se upošteva:

a. obseg storitve, ob upoštevanju želja in zahtev naročnika, ki naj po posameznih področjih zajame vse naštete sestavine ali le storitev po posameznih segmentih storitev, naštetih pod 1. do 7.

b. razpoložljivost podatkov pri naročniku, kot osnovnega vložka za izvedbo storitve, oz. v primeru odsotnosti prvega, potrebo za izvedbo analize poslovne situacije, kot predpogoja za nadaljnje delo.

c. predvidena asistenca naročnika pri sprotni priskrbi podatkov in informacij znotraj poslovnega okolja naročnika

2. Po ovrednotenju poslovne situacije na osnovi pridobljenih informacij iz točke 1., naš poslovni svetovalec oceni ali gre za:

a. manj zahtevna vprašanja (svetovanje) za posamezne segmente poslovanja znotraj področij naštetih od 1. do 7., ki so (na osnovi dogovora) predmet svetovanja. Cena: 300 € do 500 €.

b. celovito storitev (dogovorjeno za izbrano področje od 1. do 7., kjer se pogodbena cena oblikuje glede na spoznano situacijo pod 1. b. in 1. c. predhodnega ovrednotenja storitve. Cena: 500 € +.