Poslovno svetovanje

1. VRSTE STORITEV POSLOVNEGA SVETOVANJA

1. Izdelava poslovnih načrtov

Pri izdelavi poslovnih načrtov vam svetujemo in/ali pripravimo:

 • izhodiščno fiziognomijo podjetja, kar obsega:
  • vizijo,
  • poslanstvo,
  • temeljne vrednote in
  • poslovno strategijo,
 • organizacijsko strukturo, s stališča:
  • osnovnih vložkov kapitala,
  • strukture lastništva,
  • profila poslovodstva in izvajalskega osebja
 • načrt delovanja (operativni načrt), ki sestoji iz:
  • operativne strategije,
  • predstavitve značilnosti (posebnosti) poslovnega procesa,
  • predvidene ponudba podjetja
 • analizo trga in načrt trženja,
 • finančne projekcije (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala)
 • oceno tveganja

2. Financiranje podjetja

Pri financiranju podjetja vam svetujemo:

 • o prednostnih in slabostih lastniškega financiranja,
 • katerih oblik in načinov dolžniškega financiranja naj se podjetje poslužuje,
 • kako izračunati primerjavo med stroški lastniškega in dolžniškega financiranja, ki bo za podjetje najugodnejše,
 • kako dosegati optimalno razmerje med lastnim in dolžniškim financiranjem v krajših in daljših časovnih obdobjih,

3. Organizacija podjetja

Storitve s področja organizacije podjetja obsegajo zlasti:

 • kritično analizo delovanja temeljnih poslovnih funkcij,
 • postavitev uspešne in učinkovite organizacijske strukture in organizacijskih procesov v njihovi medsebojni soodvisnosti,
 • analizo učinkovitosti človeških dejavnikov,
 • izdelavo organizacijskih pravil s ciljem optimalne povezave in delovanja vseh poslovnih funkcij
 • postavitev uspešnega in učinkovitega sistema merjenja učinkovitosti podjetja,
 • izdelavo celovitega sistema finančnih kazalnikov za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti v poslovanju,
 • izdelavo instrumentov za zgodnje odkrivanje kriznih situacij znotraj podjetja in v zunanjem okolju,
 • vodenje podjetja v krizi.

4. Obvladovanje tveganj(a) pri poslovanju

Obvladovanje tveganja pri poslovanju obsega zlasti:

 • prepoznavanje in oblikovanje kulture zavedanja o tveganjih,
 • postavitev modela obvladovanja tveganj,
 • načrtovanje in izvajanje aktivnosti za obvladovanja tveganj,
 • odzivanje na tveganja: ukrepi za obvladovanje tveganj,
 • motrenje (monitoring) in revidiranje načrta in aktivnosti ter ukrepov obvladovanja tveganj,
 • izdelavo registra tveganj,
 • poročanje o obvladovanju tveganj

5. Notranje kontroliranje

Notranje kontroliranje pomeni predvsem:

 • organizacijsko postavitev sistema notranjih kontrol,
 • pomoč pri tekočem izvajanju notranjih kontrol,

6. Računovodstvo (računovodenje)

Računovodstvo (računovodenje) se nanaša predvsem na:

 • svetovanje pri pripravi pravilnikov o finančno – materialnem poslovanju podjetjas
 •  svetovanje pri postavitvi zanesljivega in učinkovitega krogotoka knjigovodskih listin (postopki obdelave, pristojnosti, odgovornosti, obrazci),
 • svetovanje pri konkretni uporabi računovodskih standardov in zakonskih zahtev ter računovodskega poročanja,
 • postavitev in/ali svetovanje pri delovanju stroškovnih sistemov pri proračunskem uporabniku, s posebnim poudarkoma na spremljanju rezultatov po dejavnostih (tržni [pridobitni] / netržni [nepridobitni] prihodki in odhodki),
 • vsa druga aktualna vprašanja pravno-finančno-računovodske narave.

7. Vrednotenje investicijskih projektov

Pri vrednotenju investicijskih projektov vam svetujemo in/ali pripravimo:

 • finančno analizo načrtovane investicije,
 • finančno ovrednotenje investicije, ki obsega :oceno denarnih tokov investicije, oceno stroškov financiranja in presojo smiselnosti investicije in
 • na osnovi gornjih izsledkov celoviti investicijski elaborat, kot podlago za pridobitev (zunanjih) virov financiranja načrtovane investicije