Davčno svetovanje

1. Davčne storitve (svetovanje)

a. Vrste davčnih storitev

Z našimi davčnimi storitvami vam želimo omogočiti:

Pravno varnost v poslovanju na vaših davčnih področjih

Ne glede na vrsto vaše davčne obveznosti bomo z vami in za vas zasledovali cilj(e), da se v celoti spoštuje davčna zakonodaja, tudi ob upoštevanju mnenj in pojasnil FURSa ter ustrezne sodne prakse.

Prepozna(va)nje (identifikacijo) davčnih tveganj v poslovanju

Storitev je neposredno povezana in je predpogoj za zagotavljanje pravne varnosti na davčnem področju. Posledica neprepoznanih tveganj so lahko razne kazni, dodatno odmerjeni davki, škodovanje ugledu, izgubljene priložnosti in izpostavljenost finančnim posledicam. Na osnovi predhodno prepoznanih tveganj pri davkih je naš nadaljnji korak priprava Registra davčnih tveganj in Pravil za upravljanje z davčnimi  tveganji.

Optimalno davčno načrtovanje in rešitve

Storitev, s pomočjo katere  vam  omogočimo  optimalno davčno načrtovanje se prične s predhodno raziskavo vašega davčnega okolja, saj sta raziskava in načrtovanje davkov nerazdružljiva celota. Primarni cilj učinkovitega davčnega načrtovanja mora biti zmanjšanje davčne obveznosti, medtem ko se s sekundarnim ciljem  davčnega načrtovanja išče rešitve za legalno odložitev plačila davkov ali celo izogib (ne pa utajo) plačilu davka. Istočasno je potrebno zagotoviti naknadno spremljanje (follow-up) sprejetih odločitev pri davčnem načrtovanju, saj lahko kasnejše raziskave pokažejo, da je prišlo do sprememb v davčnem okolju zavezanca.

Preventivne davčne preglede

Čeprav storitev za optimalno davčno načrtovanje predvideva raziskavo davčnega okolja, pa je istočasno potrebno preveriti vpliv dnevnega izvajanja postopkov plačevanja davkov.  V ta namen izvajamo preventivne davčne preglede z namenom ugotoviti: pravočasnost plačila davčnih obveznosti, pravilnost in točnost plačila tekočih obračunov obveznosti. S tem se postavimo v vlogo davčnega inšpektorja, katerega glavni cilj je ugotoviti morebitno nezadostno plačilo davčnih obveznosti, pri čimer davčni zavezanec lahko predhodno odpravi vse morebitne  in zaznane nepravilnosti pri obračunu in plačilu davkov.

Zastopanje in svetovanje v davčnih inšpekcijskih postopkih

Pri izvajanju davčnega inšpekcijskega postopka je potrebno zagotoviti, da v postopku pregleda nasproti inšpektorju stoji kompetentna oseba, ki obvlada tako vsebino in pomen davkov, kakor tudi elemente zakona o davčnem postopku, zlasti glede pravic davčnega zavezanca. Vse to vam je omogočeno na osnovi naše davčne storitve, v koliko nas pooblastite za zastopanje.

Osnovno davčno svetovanje/pojasnila strankam

Osnovno davčno svetovanje nudimo svojim stalnim in (potencialnim) novim strankam in zajema tako pravne kot fizične osebe in običajno dajejo odgovore na manj zahtevna vprašanja, kjer stranka dobi odgovor in/ali pojasnilo za sprejem manj  zahtevnih odločitev o posamičnem primeru. Na voljo smo vam v   24/7/365 času. Pri odgovoru obvezno upoštevamo stališča FURSa.

Naštete davčne storitve delimo (poleg pravkar naštetega) še na:

 • srednje zahtevno davčno svetovanje in
 • kompleksno in/ali nadpovprečno zahtevno davčno svetovanje

O uvrstitvi v katero izmed naštetih kategorij vas obvestimo po predstaviti vprašanja/problema iz vaše strani.

b. Davčna področja, ki jih pokrivamo

Naštevamo področja, ki predstavljajo ogrodje naših davčnih storitev, ki pa jih lahko na posebno željo naročnika poljubno razširimo in so:

 1. Neposredni davki
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnina in prispevki,
 • mednarodno obdavčenje,
 • transferne cene,
 1. Posredni (prometni) davki
 • davek na dodano vrednost,
 • davek na promet nepremičnin,
 • davek na motorna vozila,
 • trošarine,
 • davek od prometa zavarovalnih poslov,
 • davek od iger na srečo,
 • davek na srečke,
 • davek na finančne storitve.

Davčne nasvete za področja naštete pod ba. in bb. zgoraj obvezno obravnavamo v luči zakonov, ki jih zadevna področja  pokrivajo in v luči zakona o davčnem postopku, pojasnil in stališč FURSa ter sodne prakse (v kolikor obstaja) in ne nazadnje v luči zakonodaje EU in druge tuje zakonodaje (če se problem nanaša na zakonodajo držav zunaj EU).