Reference

Že bežen pogled na spodaj prikazana znanja in strokovne kompetence nosilca dejavnosti davčnih storitev so lahko zadosten razlog za zaupanje v kakovost storitev, ki jih ponujamo in opravljamo in jih navajamo v oddelku Storitve. Strokovnost nosilca dejavnosti davčnega in poslovnega svetovanja izkazujemo z naslednjim:

1. Strokovna znanja in nazivi

Visoko kakovost naših storitev omogočajo naslednji nazivi in specialistična znanja, ki si jih je pridobil nosilec dejavnosti davčnega svetovanja:

1990Certified Public Accountant – USA
1993Certified Internal Auditor – USA
1993Pooblaščeni revizor – Ministrstvo za finance R Slovenije
1996Preizkušeni notranji revizor – Slovenski inštitut za revizijo
1996Preizkušeni davčnik – Slovenski inštitut za revizijo
2004Državni notranji revizor – Ministrstvo za finance R Slovenije
2007Certifikat iz “Public Performance Measurement” (Merjenje delovanja v javnem sektorju), Rutgers University, Newark, USA

2. POVZETEK ZAPOSLITEV IN STROKOVNE DEJAVNOSTI

a. Zaposlitve

1969-1971 Zavod SR Sovenije za statistiko – strokovni sodelavec za statistiko industrije
1971-1974 Mladinska knjiga – vodja plansko analitske službe (v Skupnih službah) in vodja računovodstva (v TOZD Koprodukcija)
1974-1976 Stanovanjsko-komunalna banka – vodja sektorja za poslovanje s pravnimi osebami
1976-1983 Služba družbenega knjigovodstva, Centrala – vodja sektorja za revizijo
1983-1987 Slovenijales Trgovina – vodja računovodstva za podjetja in predstavništva v tujini
1987-1992 SK Products Corp., Clifton, USA (odvisno podjetje Slovenijales Trgovine)- Controller/Treasurer/Secretary
1992-2002 ITEO – ABECEDA d.o.o.- podjetje za revizijo in sorodne storitve – direktor
2002- CPA Perner d.o.o. – (Notranje)revizijske, računovodske in svetovalne storitve -direktor

b. Strokovne dejavnosti

1992American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), USA – član
1993The Institute of Internal Auditors (IIA), USA – član
1993 – 2003Slovenski inštitut za revizijo
 član Sveta Inštituta
 član Strokovnega sveta Inštituta
 vodja odbora sekcije za revizijo
 predsednik Revizijskega sveta
 predavatelj v izobraževalnem programu za pridobitev naziva revizor in pooblaščeni revizor – predmet: Revizija
 član izpitne komisije za pridobitev naziva revizor in pooblaščeni revizor
 namestnik glavnega in odgovornega urednika revije Revizor
 predstavnik Inštituta pri Fédération des Experts Comptables Européens – Bruselj
1994-2003Zveza ekonomistov Slovenije in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev
 Koordinacijski odbor vsakoletnega simpozija o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji – član in vodja tematskega področja ‘Revizija’; pisec več referatov za simpozij(e)
 sodelavec na več strokovnih srečanjih ZES kot pisec referatov

c. Članki in razprave

Revizor, revija o reviziji; izdajatelj: Slovenski inštitut za revizijo

 • Davčne storitve revizorjev, 6/1996
 • Revizijski standard o odkrivanju prevar, 2/1997
 • Človek lahko uniči vsak sistem, ki ga je (sam) ustvaril, 11/1997
 • Intervju z mag. Petrom D. Verstegejem, 4-5/1998
 • Mednarodno srečanje revizorjev v Loch Lomondu na Škotskem, 7/1998,
 • Revidiranje davka od dobička, 1/1999
 • Pomen računovodskega poročanja na mednarodnih (kapitalskih) trgih, 3/1999
 • Vloga zunanjega revizorja pri krepitvi pomena notranjerevizijske službe v gospodarskih družbah, 2/2000

 Simpoziji o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji; organizator in izdajatelj: Koordinacijski odbor Zveze ekonomistov Slovenije in Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

 • Revizor-svetovalec ter njegove pogodbene, zakonske in etične obveznosti do naročnikov (26. simpozij, 1994)
 • Revidiranje kapitalskih naložb in lastninskih razmerij – kapitala (27. simpozij, 1995)
 • Uvedba notranjega revidiranja v državnem zavodu (28. simpozij, 1996)
 • Družbena učinkovitost revidiranja (29. simpozij, 1997)
 • Sedanji izzivi za slovensko teorijo in prakso na področju revidiranja ( 30. simpozij, 1998)
 • Revizorjevo ovrednotenje razkritij v računovodskih izkazih (31. simpozij, 1999)
 • Revidiranje lokalne skupnosti-občine (32. simpozij, 2000)
 • Revizorjeve storitve podjetju ob pojavu plačilne nesposobnosti (33. simpozij, 2001)
 • Revidiranje finančnih inštrumentov (34. simpozij, 2002)
 • Revizorjevo ovrednotenje razkritij v računovodskih izkazih (31. simpozij, 1999)
 • Revizorjeve storitve podjetju ob pojavu plačilne nesposobnosti (33. simpozij, 2001)
 • Revidiranje finančnih inštrumentov (34. simpozij, 2002)

Strokovna srečanja in posvetovanja v okviru Zveze ekonomistov Slovenije

 • Sistemske rešitve nadzora poslovanja občin, 2000
 • Prenova mednarodnih računovodskih standardov, slovenskih računovodskih standardov in vpliv na banke (Analiza bančnih tveganj), 2000
 • Računovodsko obravnavanje finančnih inštrumentov: MRS, BRS(EU), US GAAP in SRS (Učinkovitost bank), 1998
 • Pripoznavanje in razporejanje stroškov v nepridobitnih organizacijah (pdf)
 • Vloga revizorja pri merjenju delovanja osebkov javnega prava
 • Sistemske rešitve nadzora poslovanja občin
 • Kako do koristnega in učinkovitega revidiranja proračunskih uporabnikov?
 • Obdavčenje posrednih proračunskih uporabnikov: pro et contra

Strokovna srečanja in posvetovanja v okviru Slovenskega inštituta za revizijo

 • Revizijsko tveganje, povezano s prevarami, 4. letna konferenca revizorjev, 1998
 • Revizor in okolje, 5. letna konferenca revizorjev, 1999
 • Predstavitev izhodišč vizije o vlogi revizorja na Slovenskem ob vstopu v novo tisočletje, 6. letna konferenca revizorjev, 2000
 • Zakon o revidiranju in odzivi stroke, 7. letna konferenca revizorjev, 2001
 • Slovenski revizor na razpotju? 8. letna konferenca revizorjev, 2002
 • Prednosti in slabosti zunanjih izvajalcev notranjerevizijskih storitev, 3. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Pomen kakovostnih kontrol za obvladovanje informaciskih sestavov in vloga revidiranja informacijskih sestavov pri zagotavljanju zanesljivih računovodskih informacij, 10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, 2002
 • Odgovornost za davčno svetovanje, 3. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo, 2002

 Druga strokovna srečanja

 • Izobraževanje revizijskih ekspertov – izkušnje v Republiki Sloveniji; 1. međunarodni simpozij: Računovodstvo i revizija u uslovima tranzicije; Neum, 1998; Udruženje-udruga računovođa i revizora Federacije BiH, Sarajevo
 • Razvojne usmeritve revizijske stroke v Sloveniji; Zbornik referatov 1¸5. posvetovanja Društva računovodij, finančnikov in revizorjev, Maribor, 2000
 • Sodelovanje med revizorjem, poslovodstvom in nadzornim svetom družbe; Letno srečanje Združenja članov nadzornih svetov; Portorož, 2001
 • Pomen kakovostnih kontrol za obvladovanje informacijskih sestavov in vloga revidiranja informacijskih sestavov pri zagotavljanju zanesljivih računovodskih informacij

3. POSLOVNE POVEZAVE – OPRAVLJENE STORITVE

3.I Gospodarske družbe

Nosilec dejavnosti davčnega svetovanja je vodil izvedbo revizije v več kot 50 gospodarskih družbah (velikih, srednjih in majhnih), kjer je bilo v središču pozornosti tudi preveritev izvajanja davčnih politik oz. obveznosti revidirancev.

3.2  Proračunski uporabniki

Prav tako je nosilec dejavnosti davčnega svetovanja  preteklosti sodeloval pri večjem številu revizij javnega sektorja –  kjer je bil nosilec naloge in podpisnik poročil; pri naj tem omenimo samo nekatere:

 • Republiški zavod za zaposlovanje,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
 • Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
 • Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva,
 • Holding mesta Ljubljane,
 • Rektorat Univerze v Ljubljani,
 • Univerza v Mariboru,
 • Mestna občina Maribor
 • Občina Mengeš,
 • Občina Ormož,
 • Občina Radlje ob Dravi,
 • Občina Ribnica,
 • Občina Loški Potok,
 • Občina Sodražica,
 • Občina Ivančna Gorica,
 • Občina Trebnje

Dodatno k navedenim proračunskim uporabnikom, je nosilec dejavnosti davčnega in poslovnega svetovanja v zadnjem desetletju še redno opravljal notranjo revidiranje pri več posrednih proračunskih uporabnikih – javnih zavodih, s področja izobraževanja.

KJE SE NAHAJAMO

Reboljeva ulica 2,
1000 Ljubljana

Kontakt

041 348 145
info@gazeladavki.si

Delovni čas

PON - PET: 8:00 - 16:00